Yerel Yönetimler Hakkında CHP Ne Diyor?

CHP NE DİYOR?

YEREL YÖNETİM REFORMU ŞART

CHP Programı (2008)
YEREL YÖNETİM, YERİNDEN YÖNETİM

CHP yerel yönetimleri, yerel iktidar odakları olarak değil, yerel demokrasi odakları olarak görür. Yerel demokrasiyi, ulusal düzeydeki demokrasiye rakip olarak değil, onun tamamlayıcısı olarak benimser. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetim vizyonunun odağında insan merkezli bir kentsel ve toplumsal kalkınma anlayışı vardır. Yeni yerel yönetim düzeni; laik cumhuriyetin, ülke bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, insan haklarının, bireysel kültürel haklara ve kültürel mirasa duyarlılığın, korunmaya muhtaçların, çevrenin ve tüketicinin korunmasının da güvencesini oluşturacaktır. (…)

YEREL YÖNETİM REFORMU

Demokratikleşmeyi, modernleşmeyi, çağı paylaşmayı, insan onuruna saygıyı, eşitliği temel alan çağdaş bir yerel yönetim reformu yapılacaktır. (…) Yerel yönetim reformuyla getirilecek yönetim anlayışı, laik cumhuriyetin, ülke bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, fırsat eşitliğinin, insan haklarının güvence altına alınmasını sağlayacaktır. Merkezi ve yerel idareler arasındaki görev ve kaynak paylaşımı yeniden düzenlenecektir. (…)

KAPSAMLI ÇAĞDAŞ HİZMETE
ODAKLANMIŞ YEREL
YÖNETİMLER:

Yüksek okul ve üniversite öğrencilerine, huzurlu, çağdaş yurt ve barınma olanakları sunulmasını,

Bedelsiz rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlanmasını,

Desteğe muhtaç engellileri, kimsesiz çocukları ve bakıma muhtaç yaşlıları sahiplenen koruyucu sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların verilmesini,

Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlayıcı, statülerini artırıcı ve kadın erkek eşitliğini güçlendirici projelerin gerçekleştirilmesini,

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılarak korunmasını, müzelerin geliştirilmesini, halkın kullanımına açık kütüphanelerin yaygınlaştırılmasını,

Turizmin kamu sorumluluğu altındaki alt yapısının ihtiyaca cevap verecek çerçevede oluşturulmasını ve bu sektöre yönelik hizmetlerin daha etkin hale getirilmesini,

Kültürel etkinlikler, herkese spor yapma ve dinlenme alanı olanaklarının sağlanmasını,
Tüketici haklarına, kentli olma hakkına, çevre hakkına, gıda sağlığına duyarlılık gösterilmesini,

Güvenli traf k altyapısı ve huzurlu ulaşım olanakları, toplu taşıma hizmetleri ile engellilere ve yayalara öncelik anlayışı ile kentte huzurlu ve kaliteli yaşam ortamının yaratılmasını, öncelikli görevler olarak değerlendirerek; bu amaçla kadınlara beceri kazandıracak semt evlerini,

Kadın Sığınma Evlerini, Bakıma Muhtaçlar ve Yaşlılar Evlerini, Gençlik ve Kültür Merkezlerini, Halk Sağlığı Merkezlerini, Açık ve kapalı Spor sahalarını yaşama geçireceklerdir.

YEREL YÖNETİMLERİ YENİDEN
YAPILANDIRACAĞIZ

CHP Seçim Bildirgesi (2018)
GÜÇLÜ YEREL YÖNETİMLER

• Türkiye’nin idari yapısını yerel yönetimleri daha güçlü ve özerk hale getirecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Yerel yönetimlere bu doğrultuda daha fazla kaynak ayıracağız.

• Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekinceleri kaldıracağız.

• Ulusal mekansal planlama dışındaki tüm plan yetkilerini yerel yönetimlere vereceğiz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

• Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımını dengeli hale getireceğiz.

• Büyükşehir statüsündeki illerde, köylere tüzel kişiliklerini yeniden kazandıracağız.

• Büyükşehir kapsamında olmayan illerde, il düzeyinde belediye hizmet birlikleri kuracağız.

YEREL YÖNETİMLERE DAHA
FAZLA KAYNAK

• Yeni büyükşehir olan belediyelerde, ilçe ve beldelerden gelen borç yükünü Hazine’den karşılayacağız.

• Büyükşehir yasası ile Hazine’ye devredilen araziler içerisinde köy tüzel kişiliğine geri verilmeyecek olanları büyükşehir belediyelerine vereceğiz.

• İller Bankası’nı, yerel yönetimlerin mali ve teknik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.

• Yerel doğal kaynakların, madenlerin ve kum ocaklarının tahsisinde yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayacağız.

• Turizm bölgelerinde yer alan belediye gelirlerini, yaz nüfusunu da dikkate alarak, merkezi hükümet bütçesinden sağlanacak kaynaklarla iyileştireceğiz.

ŞEFFAF BİR YÖNETİM

• Belediyelerin tüm hizmet süreçlerinin İnternet üzerinden yurttaşlarla paylaşılmasını zorunlu kılacağız.

• Belediye başkanlarının ve belediye yöneticilerinin servet beyanlarının yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağız.

• Kentle ilgili karar alma süreçlerini içeren önemli toplantıların İnternet aracılığıyla canlı yayınlanmasını zorunlu kılacağız.

KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER

• Kent planlanmasında meslek odalarının söz sahibi olmasına olanak tanıyacağız.

• Muhtarlıklar bünyesinde kuracağımız Mahalle Konseyleri ile yeni bir katılım mekanizması oluşturacağız.

• Kent konseylerine işlerlik kazandıracağız. Belediyeler tarafından uygulanacak projelerin, ölçeğine bağlı olarak, kent ve mahalle konseylerinde tartışılmasını zorunlu hale getireceğiz.

• Yerel yönetimlerde seçimle göreve gelinen karar organlarında % 33 kadın ve % 20 gençlik kotası uygulayacağız.

YEREL DEMOKRASİNİN TEMELİ
MUHTARLAR

• Mahalle muhtarlıklarına, Anayasa’da tanımlanmış yerel yönetim birimi statüsü vereceğiz. Bu doğrultuda muhtarlara bütçe ayıracak, belediyelerle birlikte sosyal projeler yapmalarına olanak tanıyacağız.

• Muhtarların yetki ve sorumluluklarını tek bir kanunda toplayacağız.

•“Türkiye Muhtarlar Birliği”ni kuracağız.
• Muhtarlık seçimlerinde birleşik oy pusulası esasını getireceğiz.

• Muhtarların çağın gereklerine göre hizmet verebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak, özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştireceğiz.

• Muhtarlıklara hizmet binası ile personel desteğini Belediye ve İl Özel İdareleri üzerinden sunacağız.

• Muhtarların kendi mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclisi veya il genel meclisi toplantılarına katılmalarına olanak tanıyacağız. İlgili konularda oy haklarının olmasını sağlayacağız.

KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN TÜM VATANDAŞLARI KUCAKLAYIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Belediye Yönetimlerine 7 Kural (Temmuz 2019)

1 – Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız…

2 – Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız.

3 – Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz… Hizmet programınızda özellikle engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz…

4 – Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uygun davranınız…

5 – Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir. Hiç kimse unutmasın “kul hakkı” halkçılığın temel ilkelerinden biridir…
6 – Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz…

7 – Belediyeyi “adaletle” yönetiniz… Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız…

BELEDİYELER SANATLA VE
SANATÇILARLA DAYANIŞMALI

CHP Genel Merkezi’nin CHP Belediyelerine Pandemi koşullarındaki sanatçılar için dayanışma çağrısı: (Temmuz 2021)

1- Müzik, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıları için gerekli sahne ve gösteri şartlarını sağlayınız. Sanatçıları desteklemek için, nüfus yoğunluğunuz ve bütçeniz oranında oyun alımı yapınız. Mesleğin saygınlığını koruyunuz.

2- Sahip olduğunuz açık hava gösteri merkezleri, amfiler gibi mekânları, ekonomik koşulları ve pandemi kısıtlamalarını da gözeterek; müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarına sembolik ücretlerle veya ücretsiz tahsis ediniz.

3- Müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarının, yerel yönetimlerimizin sorumluluğu altında bulunan dijital mecralarda pandemi süreci sona erene kadar bilet ücreti karşılığında etkinlik yapmalarına imkân sağlayınız.

4- Parklar, bahçeler, amfiler ve tarihi mekânlarda Tiyatro Seyirliği Geleneğini yeniden başlatınız. Yıllar içinde sonlanmış tiyatro festivalleri ve tiyatro günleri gibi organizasyonlarla halkımızı yeniden tiyatro ile buluşturunuz.

5- Açık Hava Gösteri Merkezi, amfi ya da benzeri mekânlara sahip değilseniz, kültür sanat hayatına can suyu olacak bu tesisleri halkımızın kullanımına sunmak için acilen gerekli çalışmaları başlatınız.

6- Sosyal hayatın zenginleşmesi için kültür sanat emekçilerine alanlar açılmasını sağlayınız. Tiyatro, çocuk tiyatrosu, konser, dans gösterileri, fuar, söyleşi gibi kültürel etkinlikleri yaygınlaştırınız.

7- Bütünüyle bu süreci yürütürken içerisinde sanatçıların da yer aldığı katılımcı komiteler kurmaya özen gösteriniz.

8- Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri ve sonuçlarını aylık olarak Genel Merkezimize raporlayınız.

Birisi “” üzerinde düşündü

  1. Muhtar hizmet binası, daha komplike düşünülerek, kültür evlerine dönüştürülmesi daha iyi olur. Kütüphanesinde, çay ocağına halkın buluşacağı, bazı basit sağlık taramaları ın yapılacağı, toplum odaklı, olursa çok güzel olur gibi geliyor. Ayrıca belediyelerimizin yapmış olduğu sosyal yardımlar güzel fakat gerçekten ihtiyaç sahipleri emi gidiyor? Bu konuda çeşitli şikayetler geliyor… Ankara belediyemize göre düşünürsek, 25 ilçemizde bu denetimleri yerinde, ev adreslerinde tesbit yapılması gerekiyor. Hem yeni istihdam oluşur, hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine yarım yapılmış olur,

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: